Regulamin

Serwis internetowy działający pod adresem www. strefaseysso.pl prowadzony jest przez WM Brands sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000691342, NIP: 5223098659, REGON: 368086172, kapitał zakładowy 30 000 PLN w całości opłacony, zwany „Zarządzającym”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
- pod numerem telefonu: +48 22 112 38 28 (godziny pracy Sklepu 8-16 w dni robocze, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
- korzystając z adresu poczty elektronicznej – seysso@seysso.com,
- korzystając z formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
a. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
b. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług Serwisu,
c. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.
d. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
e. TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Serwisie,
f. SERWIS – serwis internetowy dostępny pod adresem www. strefaseysso.pl.

2. Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwienie Klientowi rejestracji zakupionego przez niego Produktu marki SEYSSO oraz umożliwienie mu przez to dostępu do szeregu usług dodatkowych związanych z jego Produktem, takich jak udostępnienie bazy informacji o danym Produkcie, umożliwienie dostępu do video instrukcji obsługi, porad i wskazówek dotyczących użytkowania Produktów oraz dostęp do specjalnych zniżek i ofert dostępnych wyłącznie dla Klientów, którzy dokonali zakupu przynajmniej jednego Produktu marki SEYSSO.

3. Każdy Klient korzystający z usług Serwisu jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

4. Serwis zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Produktów prezentowanych w Serwisie pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu. W tym celu Serwis ogranicza dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Produkcie tylko do Klientów, którzy posiadają aktywne konto klienta w ramach Serwisu i na którym zarejestrowano zakup danego Produktu w historii Zamówień.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Serwisu:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
d) włączona obsługa Cookies i Java Script,
e) program do odczytu plików formatu PDF.

2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Serwis nie gwarantuje prawidłowości swojego funkcjonowania i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg korzystania z niego.

3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z treści cyfrowych dostępnych w Serwisie:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
d) włączona obsługa Cookies i Java Script,
e) program do odczytu plików formatu PDF.

4. Dokładne parametry techniczne wymagane do tego, by uruchomić daną treść cyfrową, wskazane są zawsze na stronie produktowej. Otwierając dana treść cyfrową, Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że używając sprzętu lub oprogramowania nie spełniającego wskazanych tam wymagań może uniemożliwić lub znacznie utrudnić korzystanie z niej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Klient może dokonać subskrypcji newsletteru Serwisu, czyli cyklicznej wysyłki informacji o produktach i usługach Serwisu. Aby zapisać się na newsletter Klient wpisuje swój adres e-mail w formularzu newsletter znajdującym się na stronie internetowej Serwisu (względnie zaznacza odpowiedni checkbox), jednocześnie potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu i kierowanie na podany e-mail treści promocyjnych. Z newsletteru można zrezygnować w każdej chwili, a w tym celu Klient jest proszony o przekazanie oświadczenia o rezygnacji poprzez e-mail Serwisu: seysso@seysso.com lub wybranie linku rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z newsletterem.

§ 3 REJESTRACJA KONTA

1. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna i nieobowiązkowa. Jednak, aby zarejestrować produkt i korzytsać z usług Serwisu, konieczne jest posiadanie konta.

2. Rejestracja w Serwisie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne, adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Serwisu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi konta. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem a Serwisem.

3. Rejestrację konta można przejść także w formularzu rejestracji produktu jak opisano w § 4.

4. Po zarejestrowaniu się w Serwisie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.

5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: seysso@seysso.com z podaniem danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Serwisie. Usunięcie konta będzie oznaczało brak dostępu do danych zgromadzonych w funkcjonalności konta.

§ 4 REJESTRACJA PRODUKTÓW

1. Rejestracja zakupionych przez Klienta Produktów odbywa się w ten sposób, że po rejestracji konta i zalogowaniu się do niego, Klient za pomocą odpowiedniego formularza wprowadza niezbędne dane o Produkcie takie jak między innymi: model, rok produkcji, typ, numer seryjny itp. zgodnie z treścią formularzu. Następnie po zatwierdzeniu linkiem aktywacyjnym przekazywanym Klientowi na e-mail, Produkt zostaje zarejestrowany i przypisany do konta Klienta.

2. Klient po dokonaniu rejestracji produktu otrzymuje dostęp do usług powiązanych związanych z zarejestrowanym przez niego produktem opisanych w ramach stron produktowych w Serwisie, m.in. do elektronicznego przechowywania dowodów zakupu, instrukcji obsługi produktu i praktycznych wskazówek używania.

3. W razie rejestracji produkt, Klient ma także możliwość otrzymania nagrody specjalnej lub oferty promocyjnej, a każdorazowo o warunkach takiej informuje strona produktowa w Serwisie, w tym o sposobie i terminie jej otrzymania.

§ 5 REKLAMACJE

1. Serwis odpowiedzialny jest za zgodność świadczenia z zawartą umową.

2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Serwis można składać elektronicznie lub pisemnie na adres Serwisu wskazany na początku Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać w treści: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego), numer reklamowanej Rezerwacji, usługi itd., przedmiot reklamacji ze szczegółowym opisem zastrzeżeń i okoliczności, ewentualne załączniki dokumentujące zaistniałą sprawę, oczekiwane żądania.

4. O decyzji w sprawie reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony elektronicznie lub pisemnie na podany adres listem poleconym lub przesyłką kurierską.

5. Jeśli Serwis nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni w przypadku Użytkowników będących Konsumentami od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie Internetowej Sklepu.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie (w tym m.in. nazwy, znaki towarowe, logotypy, kolorystyka, zdjęcia, grafiki, układ witryny, opisy produktów, pliki audio-video itp.) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu przysługują wyłącznie Serwisowi lub podmiotom, z którymi Serwis zawarł stosowne umowy, i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami.

2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. W szczególności, bez upoważnienia udzielonego przez Serwis w formie pisemnej niedopuszczalne jest rozprowadzanie, przesyłanie, modyfikowanie, zamieszczanie na innych stronach, linkowanie ani wykorzystywanie całości Serwisu lub jakichkolwiek jego części dla celów komercyjnych lub publicznych. Zakazane jest także usuwanie informacji o prawach autorskich i innych prawach na dobrach niematerialnych jak na przykład prawa do znaków towarowych.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Serwisem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Serwis powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia.

Skontaktuj się

Dziękujemy za wysłanie formularza kontaktowego.

W ciągu 48 godzin przekażemy informację w wiadomości e-mail lub zadzwonimy do Ciebie.